Φορολογικό Περιβάλλον της Κύπρου

H Κύπρος προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και φορολογικά πλεονεκτήματα – σε εταιρείες , φυσικά πρόσωπα και διεθνές καταπιστεύματα που μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο. Η εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου όταν ο έλεγχος και η διεύθυνση της εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο, κριτήρια τα οποία μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε.

Το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου προσφέρει ίσως το πιο ελκυστικό φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη, λόγω ωφελημάτων και απλότητας. Η χώρα προσφέρει ένα αποτελεσματικό, διάφανες φορολογικό σύστημα και με συνέπεια στην ερμηνεία και τις πρακτικής του. Το καθεστώς του είναι πλήρως συμβατό με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περιλαμβάνει την Κύπρο στην “λευκή λίστα” της ως μία από τις 45 χώρες που έχουν θεσπίσει και εφαρμόσει το υψηλότερο επίπεδο διεθνών συμφωνημένων προτύπων επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

Τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα εταιρείων διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο είναι:

 1. Ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής εταιρειών 12.5% (από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη).
 2. Ευρύ, αναπτυσσόμενο και ελκυστικό δίκτυο με Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με περισσότερες από 48 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αυστρίας, Κίνας, Δανίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ρωσίας, Ην. Βασιλείου, ΗΠΑ και Ουκρανίας. Ο στόχος των ΣΑΔΦ είναι να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο εισόδημα δεν φορολογείται σε περισσότερες από μία χώρες.
 3. Το λογιζόμενο μέρισμα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή του, υπό τον όρο ότι διαθέτει τουλάχιστον 1% της επιχείρησης που διανέμει το μέρισμα.
 4. Άνευ όρων απαλλαγή κερδών κεφαλαίου επί των κερδών: κέρδη από τη διάθεση των μετοχών, ομολόγων / ομολογιών και πολλών άλλων τίτλων που κατέχουν.
 5. Απαλλαγή φόρου από την εμπορία των κερδών των ξένων υποκαταστημάτων των κυπριακών εταιρειών.
 6. Ανακούφιση για ζημιές: Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν ζημίες για πέντε χρόνια.
 7. Απαλλαγή κεφαλαιουχικών κερδών και φόρου εισοδήματος ακίνητης περιουσίας ή άλλου ενεργητικού που βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ο φόρος κερδών κεφαλαίου ισχύει μόνο για τα κέρδη στη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή τις μη καταχωρημένες μετοχές σε μια επιχείρηση που είναι κύρια της ακίνητης ιδιοκτησίας που τοποθετείται στην Κύπρο.
 8. Μηδενικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής και καμία ετήσια κυβερνητική αμοιβή εάν η οντότητα είναι μή κάτοικος.
 9. Ο τόκος που υφίσταται μια κυπριακή επιχείρηση γενικά εξαιρείται από τον φόρο εισοδήματος.
 10. Η οδηγία συγχώνευσης της Ε.Ε (ενσωματωμένη στην κυπριακή νομοθεσία) προβλέπει ότι μια συναλλαγή που είναι για «αναδιοργάνωση», απαλλάσσεται του φόρου εταιρικού εισοδήματος, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και των αμοιβών μεταφοράς.
 11. Δεν υφίσταται κανένας φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ή εισοδήματος στην εκκαθάριση των συμμετοχών ή μιας επιχείρησης της Κύπρου.
 12. Είναι δυνατή η διασυνοριακή συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων: δύο κυπριακών ή μιας κυπριακής και μιας άλλης μή Κυπριακής επιχείρησης.
 13. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στο Φ.Π.Α.
 14. Σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα σε Εταιρείες ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων (patterns, trademarks, etc). Απαλλάσσεται, υπό προϋποθέσεις από τη φορολογία το 80% των κερδών.
 15. Σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα σε ναυτιλιακές και πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις.
 16. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου ανά πάσα στιγμή σχετικά με:
  -Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη μόνιμους κατοίκους μετόχους
  -Οι τόκοι και τα περισσότερα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Κύπρο
  -Τα κέρδη και τα έσοδα από τη διάθεση των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ή της μετοχής της κυπριακής εταιρείας συμμετοχών κεφαλαίου
 17. Συμψηφισμός ζημιών για συγκροτήματα εταιρειών

Περαιτέρω κίνητρα επενδυτικού χαρακτήρα:

 • Η πρόβλεψη για αυξημένη έκπτωση 25% επί των φορολογητέων στο εισόδημα που καταβάλλεται από τους εργοδότες για κάθε επιπλέον εργαζόμενο που προσλαμβάνεται.
 • 100% έκπτωση φόρου μέχρι το 2016 για κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την καινοτομία, την έρευνα, την ενημέρωση, τις επικοινωνίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Η επέκταση μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 της έκπτωσης φόρου, με ένα ελάχιστο 20%, στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
 • Επιταχυνόμενη απόσβεση, νοητή έκπτωση τόκου (ΝΕΤ) σε νέα κεφάλαια.
 • Απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σε μεταπώληση για απόκτηση ακίνητης περιουσίας μέχρι 31/12/2016.

Τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα σε φυσικά πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου εφόσον κατοικούν στη Δημοκρατία για περισσότερες από 183 ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος, είναι:

 1. Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0% για
  εισόδημα μέχρι €19,500 ετησίως και με ανώτατο όριο το 35%.
 2. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για εισόδημα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι μή- φορολογητέοι κάτοικοι φορολογούνται μόνο για εισοδήματα από πηγές στην Κύπρο.
 3. Τα μερίσματα που πληρώνονται στους μετόχους μή κατοίκους Κύπρου,
  εξαιρούνται του φόρου παρακράτησης.
 4. Απαλλαγή κατά 50% του φόρου εισοδήματος για την αρχική τους απασχόληση στην Κύπρο στα πρώτα πέντε χρόνια εάν οι ετήσιες αποδοχές υπερβαίνουν τις 100.000€.
 5. Εναλλακτικά, το 20% του φόρου εισοδήματος για την αρχική απασχόληση στην Κύπρο με μέγιστη έκπτωση των €8.550 για πέντε χρόνια μέχρι το 2020.
 6. Απαλλαγή φόρου επί των κερδών μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό και για μισθό που αποκτήθηκε στο εξωτερικό (κανόνας 90 ημερών ).
 7. Κανένας φόρος επί των κερδών που αποκτήθηκαν από την πώληση των
  χρεογράφων όπως μετοχές, ομόλογα, ομολογίες κλπ ή κατ ‘αποκοπή ποσά που έλαβε με τη μορφή φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης, αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό. Τα ταμεία προνοίας, ταμεία συντάξεων ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία απαλλάσσονται από το φόρο.
 8. Δεν υπάρχει φόρος κληρονομίας.
 9. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αμυντικής εισφοράς για άτομα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο (non ‐ domicile). Για τους κάτοικους της Δημοκρατίας επιβάλλεται αμυντική εισφορά για ενοίκια, τόκους και μερίσματα.
[vc_wps_custommenu nav_menu=”78″ css=”.vc_custom_1453460281829{margin-bottom: 30px !important;}” el_class=”mb-30″]

FCI-PlusPoint «One Stop Shop» για Επιχειρήσεις

Για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό, μεταφορά έδρας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία, φοροτεχνικά, νομική κάλυψη εταιρείας εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και αλλού, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας, ναυτιλιακές εταιρείες, εγγραφή εταιρειών σε ευρωπαϊκές χώρες, επενδύσεις στο εξωτερικό, φορολογία εταιρειών εξωτερικού, καταπιστεύματα, ανωνυμία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή απευθυνθείτε:

+30 210 4170 603
+357 22 673 800

Η “FCI‐PlusPoint” με την τεχνογνωσία του προσωπικού της και την εμπειρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της φορολογικό, οικονομοτεχνικό και νομικό σχεδιασμό.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία για δραστηριοποίηση του στο εξωτερικό μέσω Κύπρου ή και αλλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρωταρχική δωρεάν τηλεφωνική συμβουλή

τηλ. Ελλάδας: +30 210 4170 603 , τηλ. Κύπρου: +357 22 673 800