Έναρξη Λειτουργίας της Tελικής Lύσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (UBO Register) για Εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες

Το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) και επιβολή προστίμων» ημερομηνίας 01/09/2023, ενημερώνει την έναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ από τις 14 Νοεμβρίου 2023.

Στον σύνδεσμο https://ubo.meci.gov.cy/ μπορούν να ενωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Cylogin. Η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ θα εφαρμοστεί στην ολότητά του εντός του 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Περίοδος A: 4/11/2023 – 31/12/2023

 • Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης και να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους ΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης. Για σκοπούς επανακαταχώρισης, θα παρουσιάζεται η τελευταία εικόνα των στοιχείων των ΠΔ της ενδιάμεσης λύσης στην καρτέλα «Πληροφορίες από ενδιάμεσο σύστημα» όπου θα μπορούν να δουν τι έχουν καταχωρίσει στην ενδιάμεση λύση και να το επανακαταχωρίσουν.
 • Η Περίοδος Α θα διαρκέσει από 14/11/2023 – 31/12/2023 και σε αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση.

Περίοδος B: 01/01/2024 – 29/02/2024

 • Όσες εταιρείες, δεν έχουν εισέλθει κατά την Περίοδο Α στο σύστημα της τελικής λύσης για να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν / επανακαταχωρίσουν το ΜΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης, θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση. Η επιβάρυνση θα ισχύει από την 01/01/2024 μέχρι και την ημερομηνία της «Ενέργειας» της «Αρχικής Καταχώρισης» οπότε και θα ενημερωθεί το σύστημα της τελικής λύσης με στοιχεία ΠΔ.
 • Αφού οι πιο πάνω Οργανισμοί πληρώσουν την χρηματική επιβάρυνση που προκύπτει, θα μπορούν να προβαίνουν σε καταχώριση ή/και παύση ή/και αλλαγή χωρίς την οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες με βάση την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.

Περίδος Γ:  απο 01/03/2024 και εντεύθεν

Κατά την Περίοδο Γ όλες οι ενέργειες βάσει της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε θα είναι διαθέσιμες ως πιο κάτω:

 • Ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
 • Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αναντιστοιχία
 • Ηλεκτρονική Έρευνα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων
 • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου
 • Υπολογισμοί χρηματικών επιβαρύνσεων όπου ισχύουν

Πρόστιμα:

Υπενθυμίζεται ότι, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης ή δίωξης οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα και κάθε στέλεχος της υπόκεινται σε πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) και περαιτέρω πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατη χρέωση είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000€).

Περισσότερες Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, επιβολής προστίμων, FAQ’sνομοθεσία. Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy

Το Επόμενο Βήμα; Τι μπορεί να κάνουμε για σας;  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ: +357 22 673 800 , εμαιλ: info@fci.com.cy.