Μητρική Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPs)

Η F.C.I. LTD μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας αποδοτικής φορολογικής δομής της κυπριακής εταιρείας ιδιοκτησίας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (IP Holding Company) και να διαχειριστεί όλα τα σχετιζόμενα εταιρικά και φορολογικά θέματα συμμόρφωσης.

Η Κύπρος έχει υπογράψει το άρθρο 2 (viii) της Παγκόσμιας Σύμβασης IP του 1968 για την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Μετά από ορισμένες σημαντικές αναθεωρήσεις του φόρου εισοδήματος στη Κύπρο το 2012 βρίσκεται τώρα στο προσκήνιο του φορολογικού σχεδιασμού IP σε συνδυασμό με την προστασία που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία υπέγραψαν όλες τις σημαντικές συνθήκες και πρωτόκολλα IP.

Φορολογικές παροχές: Μια εταιρεία που εισπράττει έσοδα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε λίγο ή καθόλου φόρο παρακράτησης στην βάση, σύμφωνα με το εκτενές δίκτυο των διπλών φορολογικών συνθηκών και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Τοκομεριδίων & Δικαιωμάτων της ΕΚ. Ειδικά φορολογικά κίνητρα απαλλαγής του 80% επί των κερδών από πώληση ή χρήση.
IP επιτυγχάνοντας έναν πραγματικό φόρο 2,5% (ή λιγότερο) στα κατάλληλα κέρδη από την αξιοποίηση ειδικών ΙΡ.

Εισόδημα από δικαιώματα: Σε μια εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο, η οποία κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκτά έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αφού αφαιρεθούν τα άμεσα συναφή έξοδα, αφαιρείται φορολογική απόσβεση 20%.

Προστασία ΙΡ στην Κύπρο: Οι οδηγίες και οι κανονισμοί της Ε.Ε. σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται πλήρως και έχουν εισαχθεί στην εγχώρια νομοθεσία της Κύπρου για να συμπεριλάβουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών, τα σχέδια και τα μοντέλα, τα ονόματα τομέων στο διαδίκτυο, τα πνευματικά δικαιώματα, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α), δικαιώματα αντιγραφής σχετικά με επιστημονικά, λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα και δικαιώματα που σχετίζονται με βιομηχανικές ή εμπορικές εργασίες. Επιπλέον, τα IP που είναι καταχωρημένα εκτός Κύπρου, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο, είναι επιλέξιμα για τα οφέλη του καθεστώτος IP Box. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει απαίτηση για την Ε & Α που θα αναληφθεί στην Κύπρο για να θεωρηθεί ως κυπριακό IP.

Άλλα Πλεονεκτήματα: Στηρίζοντας ένα υγιές νομικό σύστημα βασισμένο στις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου και υπογράφοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου στα IP θεωρείται το ευνοϊκότερο στην Ευρώπη παρέχοντας τη μέγιστη προστασία, σταθερότητα και διασφάλιση ιδιοκτησίας IP.