F.C.I. Ltd Tax Νέα – Σημαντικές τροποποιήσεις στην Νομοθεσία Φ.Π.Α.

Το πολυνομοσχέδιο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Αυγούστου 2020, περιλαμβάνει τις πιο κάτω τροποποιήσεις.

 1. Νέος ορισμός «νομικό πρόσωπο» (Τροποποίηση του Άρθρου 2 του βασικού νόμου)

Η τροποποίηση εισάγει νέο ορισμό για το «νομικό πρόσωπο», ο οποίος περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το εάν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού. Σκοπός της τροποποίησης είναι η εναρμόνιση  του ορισμού με αυτόν που περιλαμβάνεται στη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος της Κύπρου.

 1. Τροποποίηση του Άρθρου 11Β του νόμου

Η τροποποίηση προβλέπει ότι ο λήπτης των πιο κάτω αγαθών θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης, για την απόκτηση ορισμένων υπηρεσιών (δηλαδή ορισμένες παραδόσεις υπηρεσιών ή υπηρεσιών με αγαθά)  για τους σκοπούς της κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής ή συντήρησης οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, το άρθρο 11Β εφαρμόζεται όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει τέτοιες υπηρεσίες (και, κατά περίπτωση, αγαθά). Προηγουμένως, το αντικείμενο εφαρμοζόταν μόνο εάν ο προμηθευτής ήταν υποκείμενος στον φόρο πρόσωπο για σκοπούς ΦΠΑ.

 1. Εισαγωγή νέου άρθρου 11Ε (μέθοδος αντίστροφης χρέωσης για ορισμένες κατηγορίες αγαθών)

Ο σκοπός της προσθήκης του άρθρου 11Ε είναι η επέκταση της μεθόδου της αντίστροφης χρέωσης για να καλύψει ορισμένες κατηγορίες αγαθών σε τοπικές παραδόσεις. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 11Ε, ο λήπτης των πιο κάτω αγαθών θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις της αντίστροφης χρέωσης όταν αυτά αποκτώνται στο πλαίσιο άσκησης ή για σκοπούς προώθησης της επιχείρησης που ασκεί, ανεξαρτήτως εάν αυτά αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησής του.

 • κινητά τηλέφωνα
 • μηχανισμοί ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπως μικροεπεξεργαστές και κεντρικές μονάδες επεξεργασίας πριν από την ενσωμάτωση τους σε προϊόντα προοριζόμενα για τον τελικό χρήστη
 • κονσόλες για παιχνίδια, ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί υπολογιστές δηλ. οι προσωπικοί υπολογιστές με πύργο).

Το πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11Ε, θα πρέπει να τηρεί αρχείο όλων των αγορών και των πωλήσεών του για περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών στον λήπτη.

Για τις παραδόσεις αυτές, ο πωλητής δεν χρεώνει ΦΠΑ για την πώληση των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός ΦΠΑ του πελάτη αναγράφεται στο εκδοθέν τιμολόγιο. Επιπλέον, όταν ο πελάτης δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ, οι αγορές αυτές θα λαμβάνονται υπόψη  κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον ο πελάτης έχει υπερβεί το όριο εγγραφής ΦΠΑ.

Τίθεται σε ισχύ από: 1 Οκτωβρίου 2020

 1. Επιστροφές ΦΠΑ Τροποποίηση του Άρθρου 20 με την προσθήκη του εδαφίου 5Α

Η τροποποίηση εισάγει τις ακόλουθες αλλαγές για τις επιστροφές Φ.Π.Α.:

Η επιστροφή του ποσού ΦΠΑ δύναται να ανασταλεί στις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει παραλείψει, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ, να υποβάλει δήλωση εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμου. Επιπλέον, δεν καταβάλλονται τόκοι για επιστροφή ΦΠΑ για την περίοδο αναστολής της επιστροφής.  (τροποποίηση του Άρθρου 20 με την προσθήκη του εδαφίου 6Α μετά το εδάφιο 6).

Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ μετά την πάροδο έξι (6) ετών από το τέλος της καθορισμένης φορολογικής περιόδου εντός της οποίας δημιουργήθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο. Οποιαδήποτε αιτήματα που υποβάλλονται μετά την περίοδο των έξι (6) ετών θα επιτρέπονται κάτω από περιστάσεις τις οποίες ο Έφορος κρίνει εύλογες.

 1. Αύξηση επιβαρύνσεων

Τροποποιούνται οι χρηματικές επιβαρύνσεις του Άρθρου 45 ως ακολούθως:

Η επιβάρυνση για μη έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης αυξάνεται από €51 σε €100.

Επιβάρυνση ύψους €200 ευρώ ανά δήλωση ΦΠΑ θα επιβάλλεται για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί αντιστροφής χρέωσης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από το εξωτερικό (άρθρο 11) ή τη λήψη υπηρεσιών ή/και αγαθών από άλλους εμπόρους στην Κύπρο (άρθρα 11Α – 11Ε). Η συνολική ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ.

Τίθεται σε ισχύ από: 1 Ιουλίου 2021

 1. Προθεσμία για την υποβολή ένστασης (Τροποποίηση του Άρθρου 52Α με την προσθήκη του εδαφίου 2)

Το νέο εδάφιο 2 καθορίζει την προθεσμία για την υποβολή ένστασης προς τον Έφορο σε 60 ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Εφόρου προς το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, σχετικά με φορολογικές εκτιμήσεις και άλλες σχετικές αποφάσεις ή πράξεις του Φορολογικού Επιτρόπου.

 1. Εγγραφή/διαγραφή μη εγκαταστημένων στη Δημοκρατία προσώπων

Τροποποιείται το πρώτο παράρτημα του βασικού νόμου σχετικά με τα όρια για την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και τη διαγραφή των «μη εγκατεστημένων» προσώπων που ασκούν φορολογητέες δραστηριότητες στην Κύπρο. Μη εγκατεστημένο πρόσωπο είναι αυτό που δεν έχει επιχειρηματική εγκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη μόνιμη εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία που σχετίζεται με την επιχείρηση που διεξάγεται.

Οι νέες διατάξεις χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Υποχρεώσεις εγγραφής χωρίς κάποιο όριο
 • Κοινοποιήσεις για υποχρέωση εγγραφής εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της πρώτης συναλλαγής.
 • Ειδοποίηση ακύρωσης εγγραφής εντός 60 ημερών από την ημέρα της τελευταίας συναλλαγής.
 • Ακύρωση εγγραφής
 • Εξαίρεση από την καταχώριση
 • Συμπληρωματικές διατάξεις
 1. Ορισμός της ‘ανακαίνισης’ (Τροποποίηση της Παραγράφου 11 του Πίνακα Β του Πέμπτου Παραρτήματος)

Ο ορισμός της ‘ανακαίνισης’ τροποποιείται για να συμπεριλάβει συναλλαγές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%, σε τυχόν παρέμβαση με προσθήκες σε παλιά ιδιωτική κατοικία. Η διαφορά με τον προηγούμενο ορισμό είναι ότι ο νέος ορισμός περιλαμβάνει και προσθήκες σε ιδιωτική κατοικία, ενώ πριν από αυτήν την τροποποίηση, ο ΦΠΑ 5% ίσχυε μόνο για τυχόν βελτιώσεις και επιδιορθώσεις. Η ιδιωτική κατοικία θεωρείται παλιά όταν έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτήν.

 1. Επιβολή μηδενικού συντελεστή για τις υπηρεσίες διεθνής μεταφοράς επιβατών (Τροποποίηση της παραγράφου 5 του Έκτου Παραρτήματος με την προσθήκη της υποπαραγράφου ε)

Η τροποποίηση προβλέπει ότι το τμήμα της διεθνούς μεταφοράς επιβατών που πραγματοποιείται εντός Κύπρου υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Ημερομηνίες έναρξης ισχύος: Οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή, 20/8/2020), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί αντιστροφής χρέωσης που εφαρμόζεται από την 1/07/2021, και
 • Οι διατάξεις του νέου άρθρου 11Ε θα εφαρμόζονται από την 1/10/2020.
 1. Μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη (Τροποποίηση της παραγράφου 1(α)(vi) του Όγδοου Παραρτήματος)

Σκοπός της τροποποίησης είναι να συμπεριληφθούν οι μη ανεπτυγμένες οικοδομήσιμες εκτάσεις στις φορολογητέες μισθώσεις και όχι μόνο τα κτήρια.

Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας βοηθήσουμε να εκπληρώσετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις εγκαίρως. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@fci.com.cy.