Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας για Κυπριακές Εταιρείες 2021

Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας 2021

Για Κυπριακές Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ιδιώτες

& Παραρτήματα Αλλοδαπών Εταιρειών

Κάθε Μήνα

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση. 
Σε περίπτωση που η Οντότητα είναι εργοδότης
Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα.
Πληρωμή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα.
Σε περίπτωση που η Οντότητα είναι εγγραμένη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων καταστάσεων πωλήσεων (VIES).
Σε περίπτωση που η Οντότητα εισπράττει ενοίκια
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) που παρακρατήθηκε από ενοίκια που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 

Τετράμηνο

Εγγεγραμμένες Οντότητες στο Φ.Π.Α.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. ή και πληρωμή του εισπρακτέου ποσού Φ.Π.Α.

 

Εξάμηνο

Σε περίπτωση που η Οντότητα λαμβάνει έσοδα από ενοίκια, μερίσματα και τόκους
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) επί των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

 

Ετήσια

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:

Για Εταιρείες, Συνεταιρισμούς και Παραρτήματα οι οποίες συντάσσονται από Ορκωτό Λογιστή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ετήσια Γενική Συνέλευση:

Γενική Συνέλευση Μετόχων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε έτος, που συστήνετε να λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις Εταιρείας:

  • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρείας (ΤΦ4) για το έτος που έληξε.
  • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για αυτοεργοδοτούμενους και μισθωτούς (με ή χωρίς εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις), φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Ετήσια Έκθεση:

Η ετήσια έκθεση πρέπει να συμπληρώνεται δεόντως από το Γραμματέα της Εταιρείας, περιέχοντας πληροφορίες όπως Διοικητικό Συμβούλιο, Μετόχοι, επίσημη Έδρα και υποβάλλεται με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον Έφορο Εταιρειών με τέλος χαρτοσήμου.

Ετήσιο Τέλος:                                                   

 €350 πληρωτέο προς τον Έφορο Εταιρειών για διατήρηση της εγγραφής της εταιρείας.

Σημείωση:                                   

Επιβάρυνση και τόκοι επιβάλλονται σε εκπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων.