Συμμόρφωση στις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας

Κάθε Mήνα Σε περίπτωση που η Οντότητα είναι εργοδότης

  • Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα.
  • Πληρωμή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων του προηγούμενου μήνα.
Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων καταστάσεων VIES για ενδοκοινοτικές πωλήσεις.
Πληρωμή εισφορών για την άμυνα που παρακρατήθηκε από ενοίκια που πληρώθηκαν τον προηγούμενου μήνα, σε περίπτωση που η Οντότητα εισπράττει ενοίκια.

 

Τετράμηνο

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. ή και πληρωμή του εισπρακτέου ποσού Φ.Π.Α

 

 

Ετήσια Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για Εταιρείες, Συνεταιρισμούς και Παραρτήματα οι οποίες συντάσσονται από Ορκωτό Λογιστή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε έτος, που συστήνετε να λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.
Ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις εταιρείας:

  • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρείας (ΤΦ4) για το έτος που έληξε.
  • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος (ΤΦ1) για αυτοεργοδοτούμενους (με ή χωρίς εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις).
Ετήσια Έκθεση:
Η ετήσια έκθεση πρέπει να συμπληρώνεται δεόντως από το Γραμματέα της Εταιρείας, περιέχοντας πληροφορίες όπως Διοικητικό Συμβούλιο, Μετόχοι, επίσημη Έδρα και υποβάλλεται μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στον Έφορο Εταιρειών με τέλος χαρτοσήμου.
Ετήσιο Τέλος :
€350 πληρωτέα προς τον Έφορο Εταιρειών για διατήρηση της εγγραφής της εταιρείας.