Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα

Οι τροποποιήσεις που έγιναν (Μάρτιο 2012) στη Νομοθεσία περί Κυπριακών Διεθνών Καταπιστευμάτων (ΚΔΚ) του 1992 παρέχουν “σχεδιασμό για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων”, γεγονός που τοποθετεί την Κύπρο σταθερά στην κατηγορία των πιο ελκυστικών κρατών. Το Σεπτέμβριο του 2013 ο νόμος για ΚΔΚ τροποποιήθηκε περαιτέρω κατόπιν της ρύθμισης των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών καταπιστευματοδόχων στην Κύπρο εδραιώνοντας έτσι τη θέση του νησιού ως κορυφαία δικαιοδοσία του Καταπιστεύματος.

Η έννοια του καταπιστεύματος, όπως νομικά ορίζεται, είναι η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο (Ιδρυτής/Settlor), το οποίο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (Διαχειριστής/ Καταπιστευματοδόχος/Trustee) προς όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος/Beneficiary).

Για να θεωρείται ένα καταπίστευμα ως “Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα” (ΚΔΚ), θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 1. Ο ιδρυτής να μην είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου αλλά μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Επιχειρήσεων ή Διεθνείς Συνεργασίες Επιχειρήσεων.
 2. Τουλάχιστον ένας από τους διαχειριστές/ καταπιστευματοδόχος να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και αδειούχος διαχειριστής.
 3. Να μην είναι κανείς από τους δικαιούχους μόνιμος κάτοικος Κύπρου αλλά μπορεί να είναι Κυπριακή Εταιρεία Διεθνών Επιχειρήσεων ή Διεθνείς Συνεταιρισμός.
 4. Η ιδιοκτησία που αποτελεί το αντικείμενο του καταπιστεύματος, μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και / ή στη Δημοκρατία της Κύπρου καθώς και μετοχές εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο.

Οφέλη ενός Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος (ΚΔΚ)

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα ενός Καταπιστεύματος/ Trust είναι πολλά καθιστώντας το ένα αποτελεσματικό όχημα φορολογικού σχεδιασμού.
Τα ΚΔΚ θεωρούνται φορολογικά διαφανή και δεν υπόκεινται σε καμία μορφή φόρου στην Κύπρο υπό τον όρο ότι ο/οι Δικαιούχος/οι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ότι το ΚΔΚ/Trust δεν κατέχει ή δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Σε περίπτωση που οι Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, οποιοδήποτε εισόδημα αποκτάται ή θεωρείται ότι αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου υπόκειται στον φόρο εισοδήματος της Κύπρου. Όσον αφορά τους μη φορολογικούς δικαιούχους, μόνο το εισόδημα από την Κύπρο υπόκειται σε φορολογία στην Κύπρο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όταν οι Δικαιούχοι του ΚΔΚ/Trust υπόκεινται σε κυπριακό φόρο, είναι καθήκον του Καταπιστευματοδόχου, σύμφωνα με το Νόμο, να διασφαλιστεί ότι πληρώνονται οι τυχόν φόροι.

 

Άλλα οφέλη:

 • Δεν απαιτείται επίσημη εγγραφή. Το κόστος δημιουργίας ΚΔΚ είναι πολύ λογικό.
 • Το ΚΔΚ/ Trust είναι αμετάκλητο, εκτός εάν έχει θεσπιστεί ειδική διάταξη περί του αντιθέτου κατά τη δημιουργία του.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το είδος των επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο ΚΔΚ.
 • Το εισόδημα συσσωρεύεται για ολόκληρη την περίοδο χωρίς αναγκαστικές διανομές.
 • Αποφυγή των κανόνων/νομοθεσιών για αναγκαστική διανομή κληρονομιάς: Στο ΚΔΚ ισχύουν και επιβάλλονται οι κανόνες θέσπισης του ΚΔΚ είτε από τον Ιδρυτή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του (τον Καταπιστευματοδόχο) είτε το πρόσωπο που ορίζεται στο Καταπίστευμα με δικαίωμα επιβολής (αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης).
 • Εάν δικαιολογείται από τους όρους του Καταπιστεύματος, το ΚΔΚ μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη δικαιοδοσία και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων: Το ΚΔΚ δεν επηρεάζεται εάν ο Ιδρυτής του κηρύξει πτώχευση εκτός εάν ο σκοπός της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων στο Καταπίστευμα ήταν να εξαπατηθούν οι πιστωτές ή εκκαθαριστές του Ιδρυτή.
 • Εμπιστευτικότητα: ένα ΚΔΚ παρέχει υψηλό ποσοστό προστασίας στα θέματα που διέπονται από την νομοθεσία Καταπιστεύματος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του Δικαιούχου / ων. Η ανωνυμία της κυριότητας του Καταπιστεύματος κατοχυρώνεται με τη δημιουργία ενός Διακριτικού Κυπριακού Καταπιστεύματος για να έχει στην κατοχή του τις μετοχές της εταιρείας. Δεν υπάρχει η υποχρέωση υποβολής οικονομικών εκθέσεων για ΚΔΚ.
 • Ο Ιδρυτής, μέσω του Καταπιστεύματος, μπορεί να ορίσει τα πρόσωπα που θα τον κληρονομήσουν, τα οποία διαφορετικά, λόγω του νόμου της χώρας, μπορεί να μην ήταν σε θέση να κληρονομήσουν.

Συνοπτικά, ένα ΚΔΚ προσφέρει υγιή προστασία περιουσιακών στοιχείων στο μέγιστο βαθμό λόγω της διαφάνειας και της ευθυγράμμισης με όλους τους νόμους και κανονισμούς της ΕΕ και των τοπικών αρχών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη βεβαιότητα λειτουργίας του από το Κυπριακό δίκαιο και την απλότητα της διαμόρφωσής του.