Εδραίωση Κυπριακής Οντότητας

Η παγκόσμια τάση των φορολογικών δικαιοδοσιών και οι πρόσφατες δικαστικές διεθνείς υποθέσεις αποδεικνύουν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της μορφής και της ουσίας αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου από την δικαιοδοσία της εταιρείας. Επιπλέον, οι τελευταίες εξελίξεις για τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών διαφόρων δικαιοδοσιών καθιστούν το ζήτημα της ουσίας ακόμη πιο δύσκολο.

Η απουσία οικονομικής ουσίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση όσον αφορά την εδραίωση της εταιρείας ως φορολογικό κάτοικο Κύπρου και επίσης να θεωρηθεί πρόθεση για φοροδιαφυγή. Τέτοια, μπορεί να οδηγήσει σε φορολογική έκθεση σε άλλες χώρες, καθώς και η απαλλαγή χρήσης της διπλής φορολογίας και παροχών οδηγιών ΕΕ μητρικές και θυγατρικές.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του υποδείγματος σύμβασης του ΟΟΣΑ, μια εταιρεία μπορεί να τύχει παροχών σε συνθήκη φόρου εάν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια (που συνήθως περιέχονται στις φορολογικές συμβάσεις):

  1. Η εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος του κράτους στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και
  2. Η εταιρεία είναι ο «πραγματικός δικαιούχος» της κατανομής του εισοδήματος (δηλαδή μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα).

Φορολογική κατοικία και οφέλη της Κύπρου

 

Όταν μια οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου διασφαλίζεται ότι θα υπόκειται στον κυπριακό φορολογικό νόμο και θα λαμβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από το δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας της Κύπρου.

Οι οντότητες φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, μπορούν να επωφεληθούν από τις ελαφρύνσεις  και άλλες παροχές που απορρέουν από τις φορολογικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κύπρος με άλλες χώρες. Το κύριο πλεονέκτημα μιας φορολογικής συνθήκης είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης των εισοδημάτων. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα των φορολογικών συνθηκών περιλαμβάνουν τη μείωση των ποσοστών παρακράτησης παθητικού εισοδήματος από τις χώρες προέλευσης, όπως είναι οι τόκοι, τα μερίσματα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, η αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά το εισόδημα και τα κεφαλαιακά κέρδη, η συνεργασία στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, η ενθάρρυνση του διασυνοριακού εμπορίου και η παροχή μηχανισμού την επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ των χωρών της συνθήκης.

Η ‘ουσία’ είναι μια σημαντική έννοια του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού. Παρά τη σπουδαιότητά της, η ουσία δεν έχει εξεταστεί σε συνθήκες διπλής φορολογίας αλλά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις έννοιες της κατοικίας και της πραγματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η έννοια της ουσίας σε μια ξένη δικαιοδοσία μπορεί να είναι ανοικτή για ερμηνεία.

Κριτήρια για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας της Κύπρου

Φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατατάσσεται η εταιρεία που «η διαχείριση και ο έλεγχος» της ασκείται στη Δημοκρατία.

Η Κύπρος υιοθετεί την πρότυπη φορολογική σύμβαση του ΟΟΣΑ και τα στοιχεία της για την ερμηνεία της «διαχείρισης και ελέγχου». Ο τόπος αποτελεσματικής διαχείρισης σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, είναι ο τόπος όπου ουσιαστικά εκτελούνται οι βασικές αποφάσεις διαχείρισης και οι εμπορικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας.

Η οντότητα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι η “ουσιαστική διαχείριση” διεξάγεται στην Κύπρο. Οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν κατά πόσον η εταιρεία έχει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, τις νόμιμες συνεδριάσεις της έδρας και του διοικητικού συμβουλίου στην Κύπρο που θεωρούνται ότι διοικούνται και ελέγχονται στην Κύπρο. Η φορολογική κατοικία μιας κεφαλαιουχικής εταιρίας στην Κύπρο μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η οικονομική οντότητα τελεί υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο από το εξωτερικό ( π.χ. από τη χώρα διαμονής των μετόχων), εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω. Η απώλεια της φορολογικής κατοικίας στη χώρα διαμονής (δηλ. τη Κύπρο), θα σημαίνει φορολόγηση σε άλλη δικαιοδοσία και απώλεια παροχών διπλής φορολογίας.

 

Απαιτήσεις για Ουσία

Είναι ύψιστης σημασίας η κάθε εταιρεία να επανεξετάσει τη διάρθρωσή της, τη διαχείριση και τις δραστηριότητές της, ώστε να αξιολογηθεί βάσει των φορολογικών κανόνων της Κύπρου και άλλων δικαιοδοσιών, όπως χρειάζεται.

Υπάρχουν οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν ώστε να θεωρηθεί η εταιρεία ως εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο. Μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται απαραιτήτως, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

– Διοικητικό Συμβούλιο . Η πλειοψηφία των μελών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Οι κύριοι διαχειριστές της εταιρείας θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως το έργο της διαχείρισης της εταιρείας.

– Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να διεξάγονται στην Κύπρο για όλες τις σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρείας και των επενδύσεων της. Η τεκμηρίωση είναι σημαντική. Τουλάχιστον μία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διεξάγεται κάθε χρόνο στην Κύπρο, κατά την οποία όλοι οι διευθυντές (κάτοικοι και μη κάτοικοι) πρέπει να είναι φυσικά παρόντες.

– Το ιδρυτικό και το καταστατικό έγγραφο της εταιρείας πρέπει να καταρτίζεται κατά τρόπο ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος να θεωρείται ότι έχει φορολογητέα παρουσία σε άλλη δικαιοδοσία.

– Διατήρηση αρχείων : Η αρχειοθέτηση βιβλίων και αρχείων, όπως τα πρακτικά , η σφραγίδα της εταιρείας και το μητρώο μετοχών, θα πρέπει να φυλάσσονται στο γραφείο της Κύπρου.

– Λογιστική Λειτουργία : Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας θα πρέπει να επεξεργάζονται και να διατηρούνται στην Κύπρο. Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων, την εκτέλεση τεκμηρίωσης και την συμμόρφωση των  απαιτήσεων της νομοθεσίας. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση λογαριασμών διαχείρισης, οικονομικών εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να εκτελούνται στην Κύπρο. Οι λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται στην Κύπρο από ορκωτό λογιστή και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται στην Κύπρο.

– Το προσωπικό και γραφεία: η εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί προσωπικό σύμφωνα με τις δραστηριότητες της εταιρείας με γραφειακή παρουσία στην Κύπρος και καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο. Πρέπει να διατηρεί πλήρες γραφείο με εγκαταστάσεις τηλεφώνου – internet και τα σχετικά.

– Τραπεζική: ένας εταιρικός λογαριασμός που πρέπει να τηρείται στην Κύπρο (ανεξάρτητα εάν υπάρχουν και άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό). Οι διαχειριστές του τραπεζικού λογαριασμού να είναι άτομο/ά με έδρα την Κύπρο και τα τοπικά έξοδα να καταβάλλονται από αυτόν τον λογαριασμό.

– Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας , όπως domain, εταιρική ιστοσελίδα, εταιρικό λογότυπο και επιστολόχαρτα εταιρείας.

Συμπέρασμα

Συνολικά, είναι συνετό οι εταιρείες να προφυλαχθούν από τις προκλήσεις στην δομή και λειτουργίες τους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με την κατοικία στο πλαίσιο μιας συνθήκης για την αποφυγή διπλής φορολογίας, η ‘ουσία’ μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την κατανομή του φόρου και στην αξιοποίηση των επιθυμητών οφελών της συνθήκης. Χωρίς επαρκή ουσία, ο φορολογούμενος μπορεί να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος άλλης δικαιοδοσίας από εκείνην που είχε αρχικά προγραμματιστεί και να υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με αυτές.

Είναι σκόπιμο οι επιχειρήσεις να διεξάγουν μια διαγνωστική ανασκόπηση των φορολογικών κινδύνων της τρέχουσας δομής και να εφαρμόσουν τυχόν απαιτήσεις αναδιάρθρωσης.

Η Κύπρος προσφέρει πολλά οικονομικά οφέλη σε επιχειρήσεις που αποφασίζουν να μεταφέρουν περιφερειακά γραφεία στο νησί. Αυτό σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση της Κύπρου, ως μέλος της ΕΕ, το χαμηλό λειτουργικό κόστος και η υψηλή ποιότητα ζωής θα μπορούσαν να μετατρέψουν την επιλογή μεταφοράς έδρας στην Κύπρο ως μια αποτελεσματική απόφαση.

 

Τι μπορεί να κάνει για σας η F.C.I ;

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην επανεκτίμηση της τρέχουσας δομής και των λειτουργιών σας, να εντοπίσει τυχών ελλείψεις/ μειονεκτήματα και να παράσχει συστάσεις.

Η F.C.I Ltd μπορεί να παράσχει ολοκληρωμένη βοήθεια για την εγκαθίδρυση πλήρους γραφείου στην Κύπρο από την εύρεση γραφειακού χώρου και την πρόσληψη υπαλλήλων μέχρι την απόκτηση άδειας εργασίας και διαμονής , το στήσιμο των λογιστικών και άλλων λειτουργιών.